O-NET ในรูปแบบทดสอบดิจิทัล (National Digital Testing)

วันที่ 1 ถึง 4 มีนาคม 2566 โรงเรียนนาส่วงวิทยา ได้เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) เป็นการทดสอบแบบดิจิทัล (National Digital Testing) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาส่วงวิทยา

Post views 252
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 4 มีนาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ