กลุ่มงานบริหารวิชาการ >> คู่มือ DMC

ดาวน์โหลดเอกสาร : แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 25651. แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) https://www.edudev.in.th/…/2022/05/DMC-2565_26-5-65.pdf

2. ระเบียบว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียน48 https://www.edudev.in.th/web/wp-content/uploads/2022/05/ระเบียบว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียน48.pdf

3. ประกาศ การรับนักเรียน ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร https://www.edudev.in.th/web/wp-content/uploads/2022/05/ประกาศ-การรับนักเรียน-ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร.pdf

4. ฟอร์มข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G) https://www.edudev.in.th/web/wp-content/uploads/2022/05/ฟอร์มข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล-นักเรียนติด-G.pdf