กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนนาส่วงวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

โดยนายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร

ซึ่งมีนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้นำพานดอกไม้ธูปเทียน มอบแด่ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

 และแสดงความเคารพแด่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้เป็นอนาคตของชาติสืบต่อไป