โครงการอาหารปลอดภัย (อย.น้อย)

งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับเทศบาลตำบลนาส่วง และรพสต.นาส่วง ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัย  (อย.น้อย) ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนา
ส่วงวิทยา โดยนางอรัญญา นามวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง เป็นประธานในพิธี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบอาหาร เพื่อช่วยให้โรงเรียนและตลอดจนในชุมชน ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารและจากผลิตภัณฑ์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Post views 173
เขียนโดย ชยุต พรมวิชัย 14 มิถุนายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ