กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป >> โครงการจัดสร้าง โดมอเนกประสงค์ บริเวณหน้าเสาธง