กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป >> รายงานการได้รับวัคซีนของบุคลากรโรงเรียนนาส่วงวิทยา