จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2566

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายเอกสิทธิ์ ส่องแสง และท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุทธิพงษ์ สดชื่น
ร่วมกับคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2566

Post views 112
เขียนโดย ชยุต พรมวิชัย 29 สิงหาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ