ค่ายภาษาไทยสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนนาส่วงวิทยา

นำโดยนายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับอาจารย์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทยสัมพันธ์ โดยมีการแบ่งเข้าฐาน ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ตั้งแต่เวลา 09.00- 15.30 น.

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาส่วงวิทยา

Post views 99
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ