กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนนาส่วงวิทยาได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน  นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  ณ     หอประชุมโรงเรียนนาส่วงวิทยา โดยมีท่านผู้อำนวยการ เอกสิทธิ์ ส่องแสง เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ และเพื่อให้นักเรียนมีความกล้าคิดกล้าแสดงออก

Post views 176
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 12 สิงหาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ