รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา

วันที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนนาส่วงวิทยา นำโดยนายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาจาก

นายโกสินทร์ บุญมาก รองผู้อำนวยการ สพม.อบอจ.

นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี นางสาวกชพร พันธ์ศิริ และนางสาวเกศินี โกมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และได้เยี่ยมชมการจัดซ้อม ประติมากรรมลอยตัว,หุ่นยนต์,วาดภาพ,ดนตรีไทย ของนักเรียนที่ทำการซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันระดับภาค

Post views 123
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ