ประชุมผู้ปกครองแก้ไขติดตามนักเรียน เวลาเรียนไม่ครบ 80%

วันที่ 1 มีนาคม 2566 โรงเรียนนาส่วงวิทยา นำโดย

นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิชาการ ครูบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุม

ผู้ปกครองเพื่อแก้ไขติดตามนักเรียน เวลาเรียนไม่ครบ 80% ให้นักเรียนได้ติดต่อกับครูประจำวิชาและครูประจำวิชาได้สอนซ่อมเสริม หรือเรียนซ้ำ และมอบหมายงานให้กับนักเรียนแต่ละคน เพื่อที่จะมีสิทธิ์สอบในภาคเรียนนี้

Post views 104
เขียนโดย ดวงพร นวลอินทร์ 1 มีนาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ