โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนนาส่วงวิทยา

               โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างบริหารออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ โดยมีรองผู้อำนวยการรับผิดชอบและดูแลการบริหาร 4 คน มีคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วยสมาชิก 15 คน ซึ่งมีหน้าที่กำหนดแผนงานการพัฒนาโรงเรียน การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนนาส่วงวิทยา และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนาส่วงวิทยา ซึ่งให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับโรงเรียน

 

 

 

 

ไม่มีคำอธิบาย