ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียนนาส่วงวิทยา

            โรงเรียนนาส่วงวิทยาตั้งอยู่ที่ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2524  เปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ. 2521  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ในระยะแรกคณะกรรมการศึกษา  สภาตำบลนาส่วง  ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียน ขณะนั้นทางราชการได้แต่งตั้ง นายเสรี  ศรีสำอางค์  ศึกษาธิการอำเภอรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ได้เปิดทำการสอนในวันที่  19  พฤษภาคม  2524  โดยใช้สถานที่โรงเรียนปริยัติธรรม  วัดนาส่วงใต้  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  2  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด 98 คน  ครูอาจารย์ 4 คน  นักการภารโรง 1 คน

            เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2524  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนาส่วงวิทยา ต่อมาคณาจารย์กรรมการศึกษาและชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียนได้พิจารณาย้ายไปทำการเรียนการสอนในสถานที่จริง ในเนื้อที่  35  ไร่  2  งาน  ซึ่งนายวัชรินทร์  อินทนา  ผู้จัดการห้างหุ้นจำกัดวัชรินทร์ก่อสร้างเป็นผู้บริจาคเงินจำนวน 48,000 บาทก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียนและได้ย้ายมาเปิดทำการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2524  และในปีนี้ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้บ้านพักครูจำนวน 1 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง

       

►  ปีการศึกษา 2525      ได้รับงบประมาณอาคารเรียน 208 1  หลัง

►  ปีการศึกษา 2526        กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกโรงเรียนให้เข้าโครงการ  “โรงเรียนมัธยมศึกษา   เพื่อพัฒนาชนทบท”  (มพช. 2 รุ่น 1)

►  ปีการศึกษา 2529      กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดหน่วยเรียนเคลื่อนที่ตำบลนาเยีย  อำเภอเดชอุดมเรียกว่า  “หน่วยเรียนเคลื่อนที่โรงเรียนนาส่วงวิทยา”  ทำการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนพี่เลี้ยง    โดยได้รับความร่วมมือจากครูอาจารย์โรงเรียน                                             บ้านนาเยียมาช่วยดูแลร่วมกับครูอาจารย์โรงเรียนนาส่วงวิทยามีนักเรียน 1 ห้อง 36 คน

►  ปีการศึกษา 2531      กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้หน่วยการเรียนเคลื่อนที่โรงเรียนนาส่วงวิทยาเปิดเป็นโรงเรียนศึกษาประจำตำบลชื่อ  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก  

►  ปีการศึกษา 2532      กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนนาส่วงวิทยาเปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  กิ่งอำเภอสำโรง  ห่างจากโรงเรียนนาส่วงวิทยา   15  กิโลเมตร

►  ปีการศึกษา 2536      กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนนาส่วงวิทยาเข้าโครงการฝากนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเดชอุดม 

►  ปีการศึกษา 2537        กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนนาส่วงวิทยาเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้โอนนักเรียนฝากเรียนจากโรงเรียนเดชอุดมมาเป็นนักเรียนโรงเรียน นาส่วงวิทยาโดยสมบูรณ์

  ปีการศึกษา 2537      กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนสาขานาส่วงวิทยาเปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  ชื่อโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

  ปีการศึกษา 2538      โรงเรียนผ่านการประเมินตำแหน่งจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เป็นผู้อำนวยการ

  ปีการศึกษา 2539      กรมสามัญศึกษาคัดเลือกให้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา  และให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนชั้นเรียนธยมศึกษา   ตอนต้น   4-5-5 ,172-201-177)  มัธยมศึกษาตอนปลาย  2-2-2  (66-76-47)  รวมนักเรียน  750  คน  ครูปฏิบัติการในโรงเรียนมี  38  คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน