คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนาส่วงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

*****************************

1. นายนิคม สมัครคูณ ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพร อินทะนา รองประธานกรรมการ
3. นายหมอน กรงาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายสัมฤทธิ์ สอดสี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายวิเนตร พลพวก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายเอกราช อำพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายแก้ว พิลาศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสังคม มิชารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายยงยุทธ วรกิจ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
10.นางณิชาภัทร ทางทอง กรรมการผู้แทนครู
11 นายปณิธาน ธานี กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
12.นางวรรษิดา คันที กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
13.พระครูชัยเขตสุนทร กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
14.พระครูสุตเขตปริวัตร กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
15.นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง กรรมการและเลขานุการ