สนับสนุนการสอน
สนับสนุนการสอน

นายเทอดศักดิ์ สมัครคูณ
พนักงานราชการ

นางผ่องศรี ศรีวงษา
อัตราจ้าง

นายมนตรี กรงาม
อัตราจ้าง

นายเจษฎา อินทะนา
อัตราจ้าง

นางลภัสรดา คำกันหา
เจ้าหน้าที่ธุรการ