กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกฤษฎา บุญชื่นครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจิรากิตติ์ ทุมเมฆ
ครูชำนาญการ

นายสันติภาพ ฮงทอง
ครูผู้ช่วย