กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายบรรยง พรมสีใหม่ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกฤษฎา บุญชื่น
ครู

นายสันติภาพ ฮงทอง
ครูผู้ช่วย