กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีนคร แท่งคำครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจิราภรณ์ วงษ์มุน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิสวรรณ บุญเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรจนา บัวพุฒิเจริญรักษ์
พนักงานราชการ

นายอรรถพล คำกันหา
อัตราจ้าง