กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอิทธิพร นาถ้ำพลอย
ครู

นายกัณฑ์เอนก ดวงจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเทจิต ทองดี
อัตราจ้าง