กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณัฐกฤตา วรพิมรัฐครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณิชาภัทร ทางทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีธานี คณากร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัทรสรณ์ คณากร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจักริน จิตรมั่น
ครูชำนาญการ

นายชยุต พรมวิชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงพิลา
ครู

นางสาวสุพัตรา สุสะเดช
ครู

นายโชคชัย ยาพันธ์
ครู

นายอรุณชัย บัวใหญ่
ครู

นางสาวดวงพร นวลอินทร์
ครูผู้ช่วย