กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจักริน จิตรมั่นครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณิชาภัทร ทางทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีธานี คณากร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัทรสรณ์ คณากร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐกฤตา วรพิมรัฐ
ครูชำนาญการ

นายชยุต พรมวิชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงพิลา
ครู

นายอรุณชัย บัวใหญ่
ครู

นางสาวสุพัตรา สุสะเดช
ครูผู้ช่วย

นายโชคชัย ยาพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงพร นวลอินทร์
ครูผู้ช่วย