กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรทัย เจริญทัศน์ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรุณทิพย์ วงเขียว
ครู

นางสาวภาวิณี ช่วงศรี
ครู

นางสาวอำพร ดอกคำ
ครูผู้ช่วย