กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุลครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสิรกร ขันทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพินิจ ธุรี
ครูชำนาญการ

นายภูริเดช ขุนแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาววารุณี สมตน
อัตราจ้าง

นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุพรรณ
อัตราจ้าง