กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสิรกร ขันทองครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุพินิจ ธุรี
ครูชำนาญการ

นายภูริเดช ขุนแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาววารุณี สมตน
อัตราจ้าง

นางสาวชนิตา เทียมพล
อัตราจ้าง