กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภาชิตา บุรีพันธ์ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอรัญญา คงพลปาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางไพจิตร หมั่นนิยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชรินทร์ ตินติศิรินทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวกมลพร เอกทัน
ครูชำนาญการ

นายณัฐวิชช์ มะลิวัลย์
ครูผู้ช่วย