กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภาชิตา บุรีพันธ์ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอัมพวัน สิงห์คง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรัญญา คงพลปาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางไพจิตร หมั่นนิยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกมลพร เอกทัน
ครูชำนาญการ

นางวัชรินทร์ ตินติศิรินทร์
ครู