กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุดารัตน์ ฉลาดดีครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางณัฐธยาน์ แย้มงามจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุบล ศรีทาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ