กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพิสมัย ขันทำครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุดารัตน์ ฉลาดดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐธยาน์ แย้มงามจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุบล ศรีทาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชฎาภรณ์ สอดศรี
อัตราจ้าง