วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (VISION) 

สร้างคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอนาคต

 

พันธกิจ (MISSION) 

โรงเรียนนาส่วงวิทยา มีพันธกิจ ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์  6 พันธกิจ ดังนี้

1.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของความยั่งยืนของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ

3.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

4.  สร้างโอกาส สร้างอนาคต ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์ (SCHOOL GOAL)

1. มีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและความยั่งยืนของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ผู้เรียนมีศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ทักษะความรู้ วิชาการทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และมีคุณลักษณะในศตวรรษ ที่ 21

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานสากล 

4. ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษา ได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

5. มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. มีระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้มีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา